ONZE WINKEL IS VERNIEUWD!
Nieuwe schappen, het assortiment is weer netjes geordend én de winkel is voorzien van nieuwe verlichting. Zien we u snel?
GRATIS VERZENDING
Al uw bestellingen vanaf €100 (NL) en €150 (BE) worden gratis door ons verzonden.
Vorige slide
Volgende slide

Verhuurvoorwaarden Schreurs Wessem BV

1. Algemene bepaling
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane huurovereenkomsten met Schreurs Wessem B.V. (hierna te noemen verhuurder). Door het aangaan van een overeenkomst met verhuurder, accepteert wederpartij (hierna te noemen huurder) deze algemene voorwaarden. De huurovereenkomst kan aangegaan worden met personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Het verhuurde mag alleen worden gebruikt door personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

2. Plaats waar huurovereenkomst aangegaan wordt
De plaats waar de huurovereenkomst wordt gesloten is aan 6019 AB Wessem, Maasdijk 1, tenzij anders overeengekomen. Dit houdt in dat een overeenkomst ook gesloten kan worden op het door de huurder aangewezen (aflever)adres. Door het tekenen van de huurovereenkomst wordt er akkoord gegaan met de algemene voorwaarden zoals opgesteld door verhuurder.

3. De huurovereenkomst
De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de overeenkomst door de huurder en verhuurder getekend wordt en gaat in: hetzij op de dag en het tijdstip dat het verhuurde aan het (werk)adres van huurder bezorgd wordt, hetzij op de dag en het tijdstip dat het verhuurde door huurder bij verhuurder wordt afgehaald. De huur eindigt op de dag en het tijdstip dat het verhuurde aan het adres van verhuurder retour is ontvangen. Op zondag of op een wettelijk erkende feestdag worden geen goederen in ontvangst genomen of afgehaald. Bij het terugbezorgen van het verhuurde zal de huurder altijd een bon (retour- of afrekencontract) ontvangen, waarmee hij te allen tijde kan aantonen op welk tijdstip hij het verhuurde heeft retour gebracht of heeft laten ophalen.

4. Reserveren en annuleren van verhuurde
Het reserveren van het verhuurde is mogelijk, doch berust op vrijblijvendheid voor de huurder als voor de verhuurder. Bij het annuleren van het gereserveerde verhuurde door een klant, zullen er geen administratiekosten of een deel van de huur in rekening worden gebracht. In geval dat de verhuurder door overmacht of niet tijdig terug ontvangen van het verhuurde de klant een reeds gereserveerde machine niet kan verhuren, kan Schreurs Wessem BV niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook. Hierdoor is reserveren in alle gevallen kosteloos.

5. Het eindigen van de huurovereenkomst
De huurovereenkomst eindigt op het moment dat de overeengekomen huurperiode, welke schriftelijk is vastgelegd in de huurovereenkomst, is verstreken. Indien de klant tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst wat kan inhouden: het nalaten om te betalen, het roekeloos omspringen met het gehuurde, onvoldoende dagelijks onderhoud plegen of het onderverhuren van het verhuurde aan derden e.d., dan kan verhuurder de verhuurovereenkomst beëindigen. De gerezen kosten waaronder schade, huurpenningen en rente dienen door de huurder volledig vergoed te worden. Verhuurder is te allen tijde zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het verhuurde bij de klant retour te halen. De klant is verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen. Enige vergoeding voor de schade die ontstaat bij het terughalen van het verhuurde of het beëindigen van de huurovereenkomst door verhuurder is uitgesloten.

6. Retour bezorgen van verhuurde en afmelding
Indien klanten wensen dat het verhuurde door verhuurder afgehaald en vervoerd wordt, dient men er rekening mee te houden dat wij in de gelegenheid worden gesteld om het transport uit te laten voeren door onze eigen transportdienst of een door verhuurder gecontracteerde vervoerder. Voor het transporteren worden altijd kosten in rekening gebracht, welke op de huurder verhaalt zullen worden en het verhuurde wordt nooit franco werk afgeleverd. U dient tenminste 24 uur voor afloop van de overeengekomen huurperiode schriftelijk aan verhuurder te melden op welke dag het verhuurde teruggezonden wordt dan wel – indien is overeengekomen dat afhaling door verhuurder zal geschieden – op welke dag het verhuurde ter afhaling beschikbaar gehouden wordt. Indien verhuurder bedoelde melding op genoemd tijdstip niet ontvangen heeft, kan hij met onmiddellijke ingang het verhuurde bij huurder laten afhalen, tenzij inmiddels een verlenging van de afgesproken huurtermijn is overeengekomen. Automatische of stilzwijgende verlenging van de huur is uitgesloten.

7. Huurtermijnen en tarieven
De huur loopt door op alle zaterdagen, zondagen en op alle wettelijk erkende feestdagen, mits dit schriftelijk niet anders is overeengekomen. Indien er volgens onze huurovereenkomst goederen voor een halve dag gehuurd kunnen worden, houdt dit in dat het verhuurde binnen vier opeenvolgende uren na het sluiten van de huurovereenkomst, binnen de openingstijden van ons bedrijf retour gebracht dient te worden. Dit is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 19.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur. De huurprijs voor één dag houdt in dat de huurder de goederen de volgende dag voor het tijdstip waarop de overeenkomst is gesloten, retour dient te bezorgen (binnen 24 uur na het aangaan van de overeenkomst). Is de volgende dag een zon- of feestdag, dan dient het gehuurde verhuurde op dezelfde dag voor sluitingstijd retour gebracht te worden, tenzij anders overeengekomen.

8. Waarborg
De huurder moet per gehuurd object een waarborgsom betalen. De waarborgsom wordt vastgesteld zoals aangegeven in de huurovereenkomst, de overeengekomen huurperiode in combinatie met de waarde van het gehuurde. Indien de huurder verlenging van de overeenkomst wenst, dient de huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan verhuurder de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de huurder niet als een vooruitbetaling worden gezien.

Bij het einde van de huurovereenkomst kan verhuurder, de door huurder verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien is vastgesteld (door een medewerker van verhuurder) dat de huurder aan al de voorwaarden en eisen voor het onderhoud van het materiaal heeft voldaan. Heeft huurder zich niet gehouden aan alle voorwaarden en eisen dan wordt de waarborgsom verrekend met de geleden schade door verhuurder.

9. Controle op het gebruik en aanwezigheid van het verhuurde
Een medewerker van verhuurder is gerechtigd om een controle uit te voeren of te laten uitvoeren aan het verhuurde. Dit kan inhouden: controleren of er niet roekeloos wordt omgesprongen met het verhuurde, of het verhuurde wordt onderhouden en dat het verhuurde niet word onderverhuurd. Indien de plaats van het uit te voeren werk in het contract genoemd wordt, mag het verhuurde niet naar een andere plaats worden overgebracht zonder dat verhuurder daarvan in kennis gesteld is en hij zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.


10. Deskundigheid, veiligheid en risico voor letsel en ongevallen

Door het aangaan van de huurovereenkomst aanvaardt de huurder alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde. De huurder is ervan op de hoogte dat het verhuurde ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken door bijvoorbeeld verkeerd gebruik. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het gehuurde. Huurder zal in verband met deze risico’s zelf de juiste veiligheidsmaatregelen moeten treffen. Huurder kan vrijblijvend advies vragen aan verhuurder over het veilig gebruik van het gehuurde. Voor de veiligheid van de huurder of derden kan verhuurder niet instaan. De huurder verklaart dat alleen gekwalificeerde personen boven de 18 jaar de apparatuur en gereedschap(pen) zullen bedienen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaan is door het gebruik van verhuurde. Bij het aangaan van de huurovereenkomst dient de huurder verzekerd te zijn bij een erkende verzekeringsmaatschappij.


11. Olie, brandstoffen en andere vloeibare stoffen
Brandstof, olie, gassen en andere (vloeibare) stoffen zijn altijd voor de rekening van huurder en zijn nooit in de huurprijs inbegrepen. De huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstoffen, olie en smeermiddelen, evenals juiste stroomvoorzieningen en stroomkabels van voldoende capaciteit om schade aan het gehuurde te voorkomen. Verhuurder kan advies geven over het juiste gebruik. Dagelijks dient de huurder het olie- en brandstofpeil te controleren en eventueel bij te vullen, waarbij hij een melding doet aan verhuurder. Door het op tijd bijvullen van de juiste (brand)stoffen wordt schade aan het gehuurde voorkomen. De (schade)kosten die ontstaan door het verkeerd bijvullen van het gehuurde komen voor de rekening van huurder.


12. Het defect raken van het gehuurde

Verhuurder levert kwalitatieve, goede machines en apparaten. Hiermee kunnen uitsluitend werkzaamheden worden uitgevoerd waarvoor deze machines en apparaten bestemd zijn. Machines en apparaten kunnen overbelast raken. De huurder dient hiervan op de hoogte te zijn en hierdoor rekening te houden met het gebruik van de machines. Indien er sprake is van een defect aan het gehuurde dient de huurder de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Zelfreparatie is niet toegestaan door huurder. Indien na telefonisch overleg omruiling of reparatie van de machine nodig is, dient de huurder het gehuurde bij verhuurder af te leveren. Verhuurder zal getracht worden de machine te repareren of om te ruilen. Verhuurder zal na onderzoek vaststellen door welke oorzaak het defect of de schade is ontstaan. Indien blijkt dat deze is veroorzaakt door de huurder zullen de reparatie kosten voor zijn rekening komen. Omruiling van het gehuurde geeft dus nooit enige vrijwaring voor de schade die is toegebracht aan het oorspronkelijk gehuurde. De huurder vrijwaart verhuurder voor tijdverlies en gevolgschade wegens gebreken of defecten aan het gehuurde.


13. Reiniging, onderhoud en gebruik

De huurder zal zorg dragen voor het onderhoud van het gehuurde en is derhalve verantwoordelijk voor het gehuurde. De servicebeurten worden uitsluitend door en voor de rekening van verhuurder uitgevoerd. De huurder zal het gehuurde in afspraak met de verhuurder voor deze beurten bij verhuurder aanbieden. De huurder verklaart dat hij naast het technisch onderhoud van de machine ook zorg zal dragen voor het reinigen en schoon houden ervan. Vooral bij machines of steigers die in aanraking kunnen komen met verf, coatings of specie is waakzaamheid geboden om schade te voorkomen. De huurder stemt ermee in dat het gehuurde op het overeengekomen tijdstip en in dezelfde staat wordt terugbezorgd bij verhuurder.

14. Kosten, boetes en belastingen
De huurder en verhuurder komen overeen dat alle kosten, boetes of belastingen die voortvloeien uit het gebruik of opslaan van het gehuurde in welke vorm dan ook voor de rekening van de huurder komen. Verhuurder kan nimmer, uit hoofde van eigendom, voor deze kosten aangesproken worden.


15. Laden, lossen en transporteren

Indien verhuurder ingehuurd door huurder, transporteert naar een vooraf afgesproken adres, dient huurder of iemand die huurder vertegenwoordigd aanwezig te zijn om het gehuurde in ontvangst te nemen dan wel te tekenen voor ontvangst. Indien dit niet het geval is heeft verhuurder het recht om de bestelde verhuurde retour te nemen, en eventuele on-transportkosten in rekening te brengen. Laden en lossen geschiedt door de verhuurder, eventueel met behulp van de huurder, deze laatste verricht deze handeling wel voor eigen risico. Het juist laden, lossen en vastzetten van verhuurde dient door de huurder in acht te worden genomen, als deze met eigen vervoermiddel werkt.


16. Het in ontvangst nemen en controleren van het gehuurd materiaal

Bij het in ontvangst nemen van het gehuurde door een huurder dient hij ter plaatse te controleren op juistheid en aantallen van het gehuurde. Indien het gehuurde bij de huurder bezorgd wordt en er zichtbare gebreken geconstateerd worden, dient men direct contact op te nemen met verhuurder en de goederen niet te gebruiken.  Indien men de goederen wel gebruikt, is het voor verhuurder niet mogelijk om vast te stellen wie de gebreken of defecten heeft veroorzaakt. Opmerkingen over het gehuurde of constateringen dienen op het huurcontract door een van onze medewerkers of chauffeurs vermeld te worden, waardoor de klant gevrijwaard wordt. Na het in ontvangst nemen van het gehuurde dient er altijd getekend te worden.


17. Overmacht en aansprakelijkheid
Het is mogelijk dat door overmacht of andere omstandigheden het nakomen van de huurovereenkomst onmogelijk is. Onder overmacht kan worden verstaan: alle omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst zowel blijvend als tijdelijk verhinderen, onafhankelijk van de wil van huurder of verhuurder. Indien het gereserveerde gehuurde niet beschikbaar is, kan er niet van verhuurder worden verlangt dat deze een vervangend product voor huurder beschikbaar heeft. In geval van een defect of schade dient de verhuurder wel voor een vervangend product te zorgen, of ervoor te zorgen dat het gehuurde gemaakt wordt (zie 12). Verhuurder zal te alle tijde zorgdragen voor een buffervoorraad van het meest gangbare gehuurde, zodat bij overmacht er een vervangend product beschikbaar is. Indien er geen vervangend product beschikbaar is, is verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele schade van huurder. Indien huurder de verhuurder in gebreke stelt, kan dit nooit tot aansprakelijkheid in welke vorm dan ook leiden. Indien er sprake is van een huurovereenkomst tussen verhuurder en een particulier, welke door overmacht niet kan worden nagekomen, zal er een schadevergoeding van maximaal een huurdag tegenover staan. Dit kan worden verrekend met eventueel te betalen huurpenningen.


18. Schade, diefstal of verkeerd gebruik

Schade aan het gehuurde welke wordt toegebracht aan het gehuurde (hieronder wordt ook verstaan: schade door foutief gebruik, zoekraken, verduistering, zorgeloos gebruik, diefstal, waardeloos of onbruikbaar maken van het verhuurde), al dan niet door toedoen van huurder zelf, verklaart huurder de schade volledig te vergoeden tegen de waarde van nieuw te verwerven goederen of delen hiervan, evenals de door verhuurder redelijkerwijze aan te tonen kosten waaronder inbegrepen rente en huurderving. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen om schade of diefstal voor zover dat mogelijk is, uit te sluiten. De verhuurder heeft een onvoorwaardelijke teruggaafplicht van het gehuurde ten opzichte van verhuurder.


19. Het beoordelen van schade of kosten voor vervanging
Bij schade aan het gehuurde maakt verhuurder een kosteloze berekening van de schade. De schade kan beoordeeld worden door een medewerker van verhuurder.


20. Einde huurperiode

Bij het verstrijken van de schriftelijke overeengekomen huurperiode, heeft de huurder een teruggaafplicht welke inhoudt dat het gehuurde dan per omgaande retour dient te komen aan verhuurder.


21. Betaling en incasso

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien huurder verzuimt het bedrag te betalen, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van huurder, zullen alle door huurder aan verhuurder verschuldigde bedragen van rechtswege terstond in het geheel opeisbaar zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is. In dat geval zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke verhuurder als dan zal moeten maken om haar toekomende bedragen te incasseren, voor rekening zijn van huurder. Partijen komen overeen dat in dat geval de buitengerechtelijke incassokosten van verhuurder worden gefixeerd op minimaal 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 45 euro. Bij niet tijdige betaling van enig bedrag binnen de overeengekomen periode is verhuurder voorts gerechtigd een rentevergoeding te vorderen van 5% per maand ingaande op de vervaldag van de betalingstermijn en te berekenen over het alsdan opeisbare bedrag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

KIES VOOR
SCHREURS WESSEM BV

We zijn specialist in verkoop en onderhoud van de merken: <noem merken>. We repareren en onderhouden alle merken tuinmachines. Inmiddels hebben we <aantal werknemers> werknemers en is onze winkel in Wessem vernieuwd.

In onze winkel staan nagenoeg alle op onze website vermelde machines uitgestald. In veel gevallen kunnen ze ook getest worden, of wij komen ze  zelfs bij u thuis demonstreren. Wij ontvangen u graag in onze vernieuwde winkel, voor persoonlijk advies en natuurlijk een kopje koffie.

Graag tot snel!

~ Team Schreurs Wessem BV

CONTACT

Locatie

Maasdijk 1
6019 AB Wessem 
Nederland

ContactGEGEVENS

T: 0475 – 56 12 90
E: info@schreursbv.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:00 – 18:00
08:00 – 18:00
08:00 – 18:00
08:00 – 18:00
08:00 – 18:00
08:00 – 17:00
Gesloten

SOCIAL MEDIA
0
    0
    Jouw winkelmandje
    Winkelmandje is leegTerug naar de webshop
    Scroll naar boven